Soutěžní řád FLA HK

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové

 

1.1

 

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové o. s. (dále jen "soutěžní řád") stanoví podmínky organizace florbalových utkání pořádaných v rámci soutěže Florbalová liga amatérů Hradec Králové a vztahuje se na všechny jejich účastníky a na řídící orgány těchto soutěží. Oddíly odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, hráči, činovníky a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí v soutěži. Výklad soutěžního řádu provádí řídící orgán soutěže.

 

1.2

 

Změny a doplňky soutěžního řádu mohou být schváleny pouze před začátkem nového hracího období a musí být oznámeny oddílům minimálně 14 dní před zahájením soutěže.

 

1.3

 

V rámci Florbalové ligy amatérů Hradec Králové (FLA HK) se pořádají pouze soutěžní (mistrovská) utkání. Ze všech soutěžních utkání pořádaných v rámci FLA HK musí být pořízen zápis o utkání podepsaný rozhodčími utkání. Uspořádání soutěže je před jejím zahájením schváleno řídícím orgánem soutěže. Při pořádání soutěže jsou účastníci soutěže i řídící orgány soutěže povinni dbát obecných právních předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při utkáních.

 

Vedení soutěže

 

2.1

 

Řídícím orgánem soutěže je „Vedení FLA HK“. Vedení FLA HK je složeno ze 4 zakládajících členů občanského sdružení Florbalová liga amatérů Hradec Králové. Vedení FLA HK je odpovědno za vedení soutěže a do její působnosti spadá řešení veškerých provinění proti soutěžnímu řádu

 

2.2

 

Hráčská komise (disciplinární komise)

Hráčská komise je složena ze zástupců kapitánů mužstev, které se účastní probíhajícího ročníků FLA HK. Hráčská komise řeší prohřešky proti pravidlům a situace z nich vyplývající.

 

Organizace soutěžního ročníku FLA HK

 

3.1

Mistrovská utkání v ročníku se řídí tímto soutěžním řádem a rozpisem soutěže, který před každým ročníkem vydává řídící orgán soutěže. Rozpis soutěže musí respektovat soutěžní řád a být s ním v souladu. Řídící orgán soutěže stanoví podmínky pro účast družstev v ročníku FLA HK.

 

3.2

Základem rozpisu soutěže je termínová listina utkání soutěže. Na základě termínové listiny jsou rozepsány utkání pro jednotlivé týmy v jednotlivé hrací dny termínové listiny.

 

3.3

Změny v rozpisu soutěže, které se týkají systému a organizace soutěže a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěže a statut jejich účastníků, nelze v průběhu soutěžního ročníku provádět.

 

3.4

Změna v termínové listině, která je součástí rozpisu soutěže, může být v průběhu ročníku provedena pouze řídícím orgánem soutěže a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěže. Rozpis soutěže a termínové listiny je závazný pro všechny účastníky soutěže a pro řídící orgán soutěže.

 

3.5

Porušení nebo nedodržování soutěžního řádu, rozpisu soutěže a termínové listiny bude trestáno dle pravidel soutěžního řádu.

 

 

Týmy v soutěžním ročníku FLA HK

 

4.1

Týmy získávají právo startu v ročníku 2010-11 na základě přihlášky. Kapacita ligy je stanovena na 16 týmů.

 

4.2

Hrací model ligy byl stanoven pro ročník 2010-11 následujícím způsobem: 16 přihlášených týmů se utká v 10 hracích dnech v systému každý s každým 2x. Každý tým odehraje 30 utkání během 8 hracích dnů. Ve dvou hracích den bude mít tým volno dle rozpisu soutěže. Za vítězství tým získává 3 body, za remízu 1 bod, v případě porážky 0 bodů. Utkání se počítají do tabulky a vítězem soutěže se stává tým s nejvyšším bodovým ziskem po odehrání všech 30 utkání. Při stejném bodovém zisku rozhodují o konečném pořadí týmů vzájemné zápasy. I při této shodě pak skóre ze vzájemných zápasů a následně pak celkové skóre, počet vítězství v ročníku, los. V případě rovnosti bodů u více týmů rozhoduje minitabulka a výše uvedená kritéria.

 

4.3

Startovné je tým povinen zaplatit před zahájením ročníku. Zálohu startovného do 30. 6. 2010, doplatek + vratnou jistinu trestů do 1. 9. 2010.

 

4.4

Vystoupí-li tým během ročníku ze soutěže, jsou všechny jeho utkání kontumovány v jeho neprospěch 5:0.

 

4.5

Každý tým je povinen před zahájením ročníku nahlásit soupisku. Soupiska může obsahovat maximálně 20 hráčů do pole + 3 brankáře. Soupiska je jejím odevzdáním před zahájením ročníku uzavřena a změny na ní je možno provádět až po 5. hracím kole. Uzavřena je tedy od 1. do 5. a od 6. do 10. hracího dne. Na soupisce mohou být uvedeni maximálně 3 hráči registrovaní u čfbu. Zahajovací soupisky zaslat nejpozději do 15. 9. 2010 a aktualizované do 31. 12. 2010.

 

4.6

Falšování soupisky a uvádění nepravdivých údajů bude řešeno vedením ligy, a to kontumací v neprospěch týmu, který se prohřešku dopustil (viz bod 7.1 a 7.2 níže). Může jít o nastoupení hráče, který není uveden na soupisce, nebo o nastoupení hráče pod jiným jménem, které na soupisce uvedeno je, případně jiné falšování. Vedení FLA HK si vyhrazuje právo v případě pochybností vyžádat předložení průkazu totožnosti vybraného hráče nebo hráčů (OP, řidičský průkaz, pas, cestovní legitimace nebo jiný průkaz totožnosti).

 

Jistina

 

5.1

Všechny přihlášené týmy před zahájením soutěžního ročníku složí v rámci startovného jistinu ve výši 1000,-. Jistina bude použita na úhradu prohřešků dle níže uvedeného seznamu. Po sezóně bude jistina vrácen účastníkům FLA HK a to ve výši, ve které zbyla po případném odečtení placených pokut.

 

5.2

Pokuty z jistiny budou strhávány za:

Tým obdrží ČK1                                    100,- Kč
Tým obdrží ČK2                                    200,- Kč
Tým obdrží ČK3                                    300,- Kč
Nenastoupení k zápasu                          300,- Kč
Nastoupení hráče mimo soupisku           300,- Kč

 

5.3

Peníze z jistiny budou strženy na základě rozhodnutí vedení soutěže a kapitán příslušného mužstva bude o tomto informován.

 

 

5.4

Vyčerpá-li některý z týmů soutěže během ročníku svoji jistinu, je povinen složit další zálohu ve výši 1000,- Kč k rukám vedení soutěže.

 

Náležitosti soupisky

6.1

A) Soupiska je doklad, který určuje příslušnost hráček k určitému oddílu, od něhož se odvozuje právo startu hráče v soutěži. Hráč může být vždy uveden pouze na jedné soupisce.

B) Soupisky se vyhotovují 2x za ročník a to následovně. Před zahájením ročníku a po 5. hracím kole. Mezi těmito změnami je soupiska uzavřená a nastupovat mohou pouze hráči na ní uvedeni.

C) Po 5. hracím kole mají oddíly možnost změnit hráče na soupisce a to vždy v libovolném počtu.

D) Přestupy mezi týmy jsou povoleny, vždy však jen ve výše uvedených termínech. Hráč může během soutěžního ročníku přestoupit 1x, tzn., může hrát nanejvýše za 2 týmy.

E) Oddíl je povinen vyplnit a předat soupisku řídícím orgánu soutěže dle jeho pokynů.

 

Nastoupení k zápasu.

6.2

Minimální počet hráčů, ve kterých se dá k utkání nastoupit je stanovený na 4 hráče v poli + brankáře.

 

6.3

Čekací doba při nenastoupení týmu k zápasu dle rozpisu je stanovena na 10 minut. Po této době, nenastoupí-li tým k utkání, je zápas kontumován 5:0 v jeho neprospěch.

 

Kontumace výsledku

7.1

Kontumace v soutěži je 5:0. Týmu, který vyhrál zápas kontumačně 5:0, jsou tyto branky počítány do celkového skoré dosaženého v soutěži, ale nijak se neprojevují do individuální statistiky hráčů v poli ani brankářů.

 

7.2

V případě, že má dojít ke kontumaci výsledku pro neoprávněné nastoupení hráče a tým, který se provinil, toto odehrané utkání dle řádného rozpisu soutěže prohrál, může být na žádost kapitána (vedoucího) vítězného mužstva ponechán výsledek dosažený na hřišti s tím, že do individuálních statistik budou zaznamenány branky obou družstev (i brankařské).

 

7.3

O kontumaci výsledku rozhoduje řídící orgán soutěže „vedení ligy“ dle soutěžního řádu a jeho pravidel.

 

Hráčská komise

 

8.1

Hráčská komise řeší prohřešky hráčů proti pravidlům florbalu, jež byli potrestání trestem do konce utkání podléhající řešení disciplinární komisí - ČK3.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode